Categories: Sanat

Çağdaş Sanata Varış 283|Çağdaş Enstalasyon 3

Tree, Simon Heijdens, 10th Anniversary, Austin Texas 2014.
Sanatçının MoMA ve Victoria & Albert Museum’da sergilenen 2004 yılında ortaya koyduğu en ünlü ışık Enstalasyonu 10. yılında Texas’da sergilendi. Eser bu on yılda dünyada pek çok şehri gezmiş.
Fotoğraf:www.simonheijdens.com

The Tribute in Light, Julian LaVerdiere ve Paul Myoda.
Japon-Amerikalı heykeltıraş Paul Myoda (1967-), ışıklı ve hareketli eserlerini teknolojiyi kullanarak, yeni medya ve endüstriyel materyallerle yapıyor.
1971 doğumlu tasarımcı Julian LaVerdiere ile Myoda, 11 Eylül saldırılarıyla yıkılan Dünya Ticaret Merkezleri’nin anısına bir ışık Enstalasyonu gerçekleştirdiler. Eser, ışıktan iki dikey kolon ile yıkılan binaları canlandırıyor. Havanın bulutlu olmadığı gecelerde ışıktan kolonlar 100 km öteden görülebiliyor. Eser her yıl anma için tekrar canlandırılıyor. Ancak ışıklar, göçmen kuşları hapsediyor. Kuşların kaçabilmesi için, ışıkların 20 dakikalık aralarla söndürülmesi gerekiyor.
Fotoğraf:en.wikipedia.org- Dan Nguyen.

  • 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamındaAvusturyalısanatçı Waltraut Cooper (1937-) İstanbul’da da ışık Enstalasyonları gerçekleştirmişti.
  • Çağdaş Dönemde ses Enstalasyonları da öne çıkmaya başladı. İlk akla gelen sanatçılardan biri, İsviçreli Zimoun (1977-). Kendi kendini yetiştirmiş bir sanatçı olan Zimoun, Bern’de yaşıyor. Eserleri ses heykelleri, ses mimarisi ve Enstalasyon sanatı olarak adlandırılıyor. Zi­moun’un ses hey­kel­le­ri­ her izleyene farklı duygular (huzur, rahatsızlık vb.) yaşatıyor. Sesle büyülü bir dünya yarattığı söyleniyor. Sesin tüm imkanlarını araştıran sanatçının Yerleştirmelerinde sesi mimari bir öge gibi kullandığı, onunla mekanı yarattığı, izleyiciyi de bu deneyimin bir parçası haline getirdiği düşünülüyor. Ya­rat­tı­ğı ha­re­ket­li ses hey­kel­le­ri ge­nel ola­rak kü­çük ve çok sa­yı­da me­ka­nik ta­sa­rı­mın bir­leşiminden oluşuyor. Zi­mo­un’un fütü­ris­tik ta­sa­rım­la­rı­na ge­nel ola­rak ro­bo­tik çağ­rı­şım­lar, sa­de­lik ve ka­os ha­kim­dir.
  • Eserle­rin­de doğ­ru akım elek­trik mo­tor­la­rı, tit­re­şim mo­tor­la­rı, van­ti­la­tör­ler, mikrofonlar, hoparlörler, me­tal tel­ler, eski mobilyalar, karton kutular ve plas­tik tor­ba­lar gi­bi çok ba­sit elemanlardan ya­rar­la­nır. Bu basit elemanları doğru kullanarak bir orkestra yaratır. Ay­nı ta­sa­rım­la­rın çok sa­yı­da tek­rar­lan­ma­sıy­la bü­yük bir ala­na ya­yı­lan eser, su­nul­du­ğu or­ta­mı da ken­di­si ya­ra­tır. Zi­mo­un eserini yer­leş­tir­di­ği or­ta­mı, bı­rak­tı­ğı boş­luk­la­rı, ese­re ya­kın­dan ve­ya uzak­tan ba­kıl­dı­ğın­da fark­lı et­ki­ler yaratacak şe­kil­de ta­sar­lar. Hey­ke­lin üret­ti­ği ses, rast­lan­tı­sal de­ğil, bi­linç­li ola­rak plan­lan­mış ses­tir. Zimoun, İsviçre’deki ve ABD’deki bazı üniversitelerde mi­sa­fir eği­tim­ci de olmuştur.
  • Zimoun, 2003’te gra­fik ta­sa­rım­cı­sı Marc Be­ek­hu­is ile benzer çalışmalar üreten sanatçılar arasında paylaşım olanağı sağlayan Leerraum adlı bir network yarattı. Bu platformda CD, DVD yayınlanabiliyor ve sergiler düzenlenebiliyor.
    Dünyada pek çok takipçisi olan ve çok ödüllü bir sanatçı olan Zi­mo­un’un ça­lış­ma­la­rı­nın vi­de­ola­rı­nı http://vi­me­o.com/zi­mo­un si­te­sin­den iz­le­nebilir.


Zimoun’un 2009 yılında 25 adet ağaç kurdu, ağaç parçası, mikrofon ve ses sistemi ile yarattığı ses heykelinin görüntüsü.
Zimoun, San Francisco’daki bir sergisinin içeriğini oluşturmadan önce Zürih Üniversitesi Yapay Zekâ Laboratuvarı’nda, Lozan Üniversitesi Ekoloji ve Evrim bölümünde karıncaların davranışlarını incelemiş. Fotoğraf:zimoun.net

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Yaratıcılık – Apollon – Dionysos 2

  Dionysos   Hellen-öncesi tanrılardandır. Tarım tanrı. Doğa tanrısı. Bağcılığın, çiftçiliğin, meyve ve özellikle üzümün…

13 saat ago

Urartular 2 Genel Bilgiler 1

MÖ 9. – MÖ 7. Yüzyıl   Ağrı Dağı, Tevrat’ta r-r-t olarak anılıyor. Sonraki dönemlerde…

13 saat ago

Yaratıcılık – Apollon – Dionysos 1

İlkçağ yaratıcılığı, iki tanrının simgelediği iki karşıt varlığın birleşmesinden doğmuştur, diye kabul edilir. Bu iki…

3 gün ago

Urartular 1 Yararlanılan Kaynaklar

  Doğu Anadolu ve Urartular, Prof. Dr. Afif Erzen, Türk Tarih Kurumu, 1992. Urartu Doğu’da…

3 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 28

Doğu Hindistan Kumpanyası 2     Dünyanın uygar ve barbar uluslardan oluştuğunu düşünen Baron Thomas…

3 gün ago